Ra mắt phiên bản Phần mềm quản lý hợp đồng mới dành cho các bạn chỉ có nhu cầu theo dõi cho thực hiện dự án/ hợp đồng.

  • Đơn giản
  • Logic
  • Siêu dễ dùng

Một vài điểm cơ bản của phần mềm quản lý hợp đồng, bao gồm

  • Quản lý thông tin Khách hàng
  • Quản lý thông tin hợp đồng
  • Lọc thông minh, gợi ý tìm khách hàng, hợp đồng
  • Báo cáo chi tiết theo hợp đồng
  • Chi tiết giao dịch theo khách hàng
  • Báo cáo tổng hợp tất cả các hợp đồng có phát sinh giao dịch

Một giao diện của báo cáo chi tiết tình hình hợp đồng: