PHẦN MỀM QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP ERPS.VN

Hướng dẫn cập nhật danh mục cho phần mềm Webkynang Pro

Hướng dẫn cập nhật danh mục cho phần mềm Webkynang Pro gồm có: Hàng hóa vật tư, Khách hàng, Nhà cung cấp

Form nhập dữ liệu thông minh cho phép Nhập mới, Sửa/ Xóa mã hàng/KH/ NCC một cách dễ dàng.

Dưới đây là video hướng dẫn chi tiết

Leave A Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.