Hướng dẫn cập nhật danh mục cho phần mềm Webkynang Pro

Hướng dẫn cập nhật danh mục cho phần mềm Webkynang Pro gồm có: Hàng hóa vật tư, Khách hàng, Nhà cung cấp

Form nhập dữ liệu thông minh cho phép Nhập mới, Sửa/ Xóa mã hàng/KH/ NCC một cách dễ dàng.

Dưới đây là video hướng dẫn chi tiết

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.